بازي اشتباه

رويكرد كشورهاي عربي و آژانس به تقابل با ايران پيش از آنكه چالش آفريني براي جمهوري اسلامي باشد، چهره غربگراي آنان و نيز خدمت آنها به صهيونيست ها را براي جهانيان آشكار مي سازد. آنها با اين رفتارها بار ديگر نشان مي دهند كه وابسته به غرب و صهيونيست ها هستند و در اين راه به سياست هايي همچون تقابل با ايران مي پردازند. تقارن اين عملكردها ...

در ارزيابي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در عرصه منطقه اي و جهاني دو نكته قابل توجه است. نخست آنكه كشورهاي عربي حوزه خليج فارس ادعاهايي واهي و تكراري در مورد ايران مطرح كرده اند. در اين چارچوب بحرين، ايران را متهم به دخالت در امور اين كشور كرده و امارات نيز ادعاهاي واهي در مورد جزاير سه گانه ايران را تكرار نموده است.

شوراي همكاري خليج فارس و اتحاديه عرب نيز به حمايت از اين ادعاها تأكيد كرده اند. در همين حال كشورهاي عربي خريد تسليحات از غرب را به بهانه مقابله با ايران تشديد كرده اند. در اقدامي فرافكنانه كه با پاسخ قاطع عراق نيز همراه شده است، محافل رسانه اي عربي و غربي ادعاي استفاده ايران از حريم هوايي عراق براي دور زدن تحريم ها را مطرح كرده اند؛ ادعايي كه صرفاً براي توجيه سلطه غرب بر آسمان عراق براي اعمال فشار بر منطقه، به ويژه عليه سوريه مطرح شده بود.در همين حال، كشورهاي عربي و غربي تحركات خود عليه سوريه و لبنان را به بهانه مقابله با ايران استمرار بخشيده اند.

دوم آنكه آژانس بين المللي انرژي اتمي همزمان با نشست فصلي خود ادعاهايي را عليه ايران از جمله در قبال پارچين مطرح كرده و خواستار همكاري بيشتر ايران با آژانس شده است. اين ادعا در حالي مطرح شده كه بر اساس قوانين آژانس، حق بازديد از مناطق نظامي براي آژانس وجود ندارد و از سوي ديگر، به اذعان جهانيان ايران بيشترين همكاري را با آژانس داشته است. نكته مهم آنكه ادعاهاي آژانس براساس ادعاهاي غرب بوده است؛ غربي كه براي تخريب روابط ايران و آژانس و جلوگيري از دستيابي ايران به حقوق هسته اي خود به هر ابزاري چنگ مي اندازد.

اين مواضع ضدايراني از سوي كشورهاي عربي و آژانس در حالي صورت گرفته است كه دليل و ريشه آن را مي توان در ميزان استقلال و نوع تعامل آنها با غرب جست و جو كرد.به رغم گرايشات منطقه اي ايران، كشورهاي عربي چندان رويكرد مثبتي به اين همگرايي نداشته اند و وابستگي آنها به غرب، مانع از حركت آنها به سوي اين همگرايي شده است، به گونه اي كه رفتارهاي آنها بيشتر بر تنش در منطقه منجر شده است تا برقراري ثبات و امنيت.نكته قابل توجه آنكه اين رفتارها صرفاً در قبال ايران نبوده، بلكه آمريكا آنها را به سوي درگيري داخلي نيز سوق داده كه نمود آن را در اختلافات دروني آنها مي توان مشاهده كرد. در مورد آژانس نيز رفتارهاي جمهوري اسلامي ايران در همكاري كامل و شفاف با آژانس و عدم استقرار آژانس با اجراي تعهدات خود موجب شده تا چهره واقعي آژانس براي جهانيان آشكار شود، به گونه اي كه استقلال آژانس از سوي افكار عمومي و دولت ها زير سوال رفته و خواستار پاسخگويي اين نهاد بين المللي هستند.

با توجه به اين شرايط مي توان گفت رويكرد كشورهاي عربي و آژانس به تقابل با ايران پيش از آنكه چالش آفريني براي جمهوري اسلامي باشد، چهره غربگراي آنان و نيز خدمت آنها به صهيونيست ها را براي جهانيان آشكار مي سازد. آنها با اين رفتارها بار ديگر نشان مي دهند كه وابسته به غرب و صهيونيست ها هستند و در اين راه به سياست هايي همچون تقابل با ايران مي پردازند. تقارن اين عملكردها با ادعاهاي اروپا و آمريكا مبني بر اعمال تحريم هاي جديد عليه ايران نشانه اي بر همگرايي آژانس و كشورهاي عربي با غرب است كه بر ميزان رسوايي آنها در ميان افكار عمومي جهان افزوده است. اقداماتي كه در نهايت نمي تواند دستاوردي براي آنها داشته باشد و همچون گذشته آنها بازنده اين عرصه خواهند بود، چرا كه از يك سو ايران از مواضع حق طلبانه خود عقب نشيني نمي كند و از سوي ديگر افكار عمومي جهان نيز پذيرنده همگرايي و وابستگي ها به غرب نمي باشد و به مقابله با آن خواهد پرداخت.

بازي اشتباه/فرامرز پارسا/ بصيرت /91/06/28

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
2 + 2 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .