نوبت به دولت ها رسيد

ايران براي پيروزي در اين منازعه تعيين كننده از فرصت نشست غيرمتعهدها در تهران استفاده كرد و بيشتر دولت هاي حاضر در نشست با استفاده از فضا و مكان بدون حضور سلطه گرايانه استكبار با نزديك شدن به ايران همگرايي و علاقه شان به انديشه هاي متعالي انقلاب اسلامي را ابراز كردند و اين مسئله پس از بيانات امام خامنه اي(مدظله العالي) و ابراز احساسات آنها و نيز پذيرش مفاد بيانيه اي كه محورهاي اصلي آن برآمده از اين انديشه هاي ناب بود، بسيار برجسته تر و ديدني تر شد.

اشاره:

برگزاري شانزدهمين اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران موضوع بسيار مهمي بود كه با وجود تلاش گسترده رسانه هاي غربي براي بي اهميت نشان دادن آن، بازتاب جهاني لازم راپيدا كرد. به غير از رسانه هايي كه مأموريت داشتند با سانسور مسائل مهم اين نشست، از اثرات و پيامدهاي مهم آن بكاهند، ساير رسانه ها و حتي افراد شاخصي كه به تحليل ابعاد اين رخداد بسيار مهم پرداختند، اين نشست و مسائل آن را در چارچوب زماني حاضر نگه داشتند و ورود شاخص و مستقلي به نسبت اين نشست بزرگ با ماهيت انقلاب اسلامي نداشتند، در حالي كه به نظر مي رسد در پس ظاهر باشكوه اين اجلاس، نكته بسيار مهم تري وجود دارد كه با آگاهي از آن و لحاظ كردنش عظمت و اهميت اين نشست در عرصه جهاني و براي ايران اسلامي و انقلاب اسلامي چند برابر مي شود تا آنجا كه مي تواند در زمره بزرگ ترين موفقيت هاي پس از انقلاب قرار گيرد و نقطه عطفي براي روند پرشتاب حركت رو به جلوي انقلاب محسوب شود.

اين نكته بسيار مهم مرتبط با اين نشست، جريان داشتن آشكارا انديشه انقلاب اسلامي در بستر جهاني است كه امام خامنه اي(مدظله العالي) با ارائه بيانات ويژه شان در اين نشست آن را پرخروش تر كردند. نوشتار حاضر در پي آن است كه اشاره مختصري به اين مهم داشته باشد.

الف- خاستگاه مفهومي بحث

انديشه برترين وجه مميزه انسان در مقايسه با ساير موجودات، به خودي خود شكل نمي گيرد و به بستر و عامل نياز دارد، تكامل و رشد آن هم زماني ميسر است كه نظر افرادي را : مثبت و يا منفي :جلب كند و آنها آن را ادامه دهند. در تاريخ انديشه ورزي، انديشه هاي فراواني ديده مي شود كه به سبب ريشه زميني، دوام نيافتند و چنانچه قرار باشد نقشه اي از تاريخ انديشه ورزي رسم شود، آنچه در اين نقشه بيش از هر چيز نظرها را جلب مي كند، راه ها و مسيرهايي است كه هر يك نماينده انديشه اي هستند كه در ميانه قطع شده اند. در برابر اين گروه فراوان انديشه هاي ناتمام و در ميانه راه مانده، انديشه هاي ديگري وجود دارند كه توانسته اند حيات و دوام خود را حفظ كنند، اين نوع انديشه ها نوعاً با دين و اعتقادات ارتباط داشته اند و در هر دوره اي به لطف حضور هواداران، در محافل خاص مطرح بودند؛ اما هيچ گاه از عمارت انديشه خارج نشدند تا به عمارت جامعه بپردازند. نوع ديگر انديشه، انديشه هاي ديني بوده است كه هم بر ساير انديشه ها تأثير گذاشت و هم با ادعاي توانايي براي اداره شئونات زندگي انسان، سر پا و پويا باقي ماند و با وجود ناملايمات زمانه و قرار گرفتن در سايه روشن هاي تحولات، هيچ گاه از ادعا و عرضه خودش به جامعه كوتاه نيامد. برجسته ترين اين نوع انديشه ورزي، انديشه ورزي اسلامي است كه وجه بارز و امروزي آن در سرگذشت انقلاب اسلامي ايران قابل مشاهده است.

ب- امام خميني، محيي الدين و بازآفرين

امام خميني(ره) از انديشه ورزان عرصه دين بود كه تشخيص داد، حاكميت ستمگران بر سرنوشت ملت هاي مسلمان باعث منزوي شدن دين و ركود انديشه ورزي ديني و تحريف و تعطيلي آموزه هاي ديني شده است، از اين رو به احياي دين و بازآفريني انديشه ديني، به ويژه در امور حكومتي و بازآفريني ساختار حكومت، دست زدند. امام(ره) در زماني كه دو تفكر بزرگ كمونيستي و كاپيتاليستي با عبور از حصار انديشه محض و ورود به عرصه عمل و شكل دادن دو قطب قدرتمند جهاني، دنيا را در سيطره خود داشتند و به سبب سلطه ديرينه شان بر حوزه هاي انديشه و عمل اجازه طرح و ورود انديشه ديگري را به اين جغرافيا نمي دادند، آنچنان عالمانه انديشه ديني را احيا كردند و به ترسيم ساختار اوليه حكومتي آن پرداختند كه دو قطب انديشه و عمل غيرديني و قدر قدرت آن روزگار نتوانستند مانع ظهور و حاكميت انديشه ديني ناب امام(ره) و حكومت برآمده از آن شوند. دشمنان اين انديشه جديد انقلابي چون آن را براي خود تهديد مي ديدند آن را برنتافتند و در برخورد با آن راه ديگري را پيش گرفتند.

ج- جنگ، حادثه غيرمترقبه

انقلاب اسلامي ايران پس از پيروزي در حال سر و سامان دادن به وضعيت در هم ريخته بخش هاي مختلف بود كه دشمنان خارجي به شكل ناگهاني و غيرمترقبه جنگ كم سابقه اي را عليه ايران به راه انداختند. در كوران جنگ تحميلي كه خسارت هاي مادي و معنوي آن رو به افزايش بود و مردم با تمام وجود آن خسارات را لمس مي كردند آن حكيم دورانديش، از جنگ به «نعمت» ياد كردند. عبارتي كه براي بسياري قابل درك و هضم نبود، اما چون به آن بزرگمرد ايمان داشتند، آن را در ذهن نگه داشتند، ديگراني هم كه براي تبيين اين بيان عجيب امام راحل(ره) قدم پيش گذاشتند، باب بركات آن روز جنگ را باز كردند، اما چون كسي اين روزها را پيش بيني نمي كرد، نمي دانست دستاورد آن جنگ «نعمت» خوانده شده روزي از قدرتمندترين ابزار ترويج انديشه هاي انقلاب اسلامي خواهد شد.

د- صدور انقلاب

دشمنان انقلاب زماني صداي زنگ خطر را بلندتر كردند كه شنيدند محيي الدين روزگار رسماً اعلام كرد قصد دارد انقلابش را صادر كند. پس از آن بود كه دشمن پرده ديگري از انقلاب اسلامي ايران را مشاهده كرد و متوجه شد كه كارش با اين انقلاب و انديشه سترگ و مواجش به درازا خواهد كشيد. صدور انقلاب آغاز شد، اما چگونه؟!

هـ - ارتباط با ملت ها

حضرت امام(ره) با شناختي كه از اسلام و معارف آن و نيز از وضعيت حاكم بر جهان و ظلمي كه قدرتمندان بر مردم ضعيف مي كردند و نيز به ستوه آمدن مردم از اين ظلم و ميزان آمادگي آنها براي شنيدن و پذيرفتن سخن حق داشتند، مي دانستند با بلند شدن صدا و دعوت انقلاب اسلامي ايران، اين مردم و ملت هاي كشورهاي مختلف، به اين دعوت لبيك مي گويند، اين پيش بيني حضرت امام(ره) خيلي زود محقق شد و ملت هاي مسلمان و حتي غيرمسلمان، علاقه مند و شيفته انديشه هاي والاي انقلاب اسلامي شدند و پس از آشنايي عميق تر با آن به تبليغ و ترويج آن همت گماشتند و بدين وسيله حاكمان كشورهاي اين ملت ها بر جسم و مليت و متعلقات آن حكومت مي كردند و انديشه هاي انقلاب اسلامي بر روح و جان آنها حاكم شده بود.

و- انديشه ورزي درست درباره استكبار

يكي از شاخه هاي انديشه ورزي در منظومه انديشه ورزي اسلامي حضرت امام(ره) انديشه ورزي درباره استكبار و مصداق آن بود، امام(ره) خميني در اين باره آنچنان شجاعانه و عالمانه انديشه ورزي كردند و با انگشت اشاره و فريادهاي مكرر و بلند آمريكا را با نام ماندگار «شيطان بزرگ» مصداق آن قرار دادند كه اين مقوله جهاني شد و حصار ضخيم امنيتي را كه آمريكايي ها با تبليغات فريبكارانه شان براي خود ساخته بودند و كسي جرئت نزديك شدن به آن را نداشت، در هم شكست. امام عزيز چنين ضربه اي را كه در تاريخ پس از شكل گيري آمريكا سابقه نداشت به شوروي آن زمان هم وارد كرد. اين ضربه آنچنان سنگين و عميق بود كه آمريكايي ها هيچ گاه نتوانستند آن را ترميم كنند.

ز- گم نكردن راه

دشمنان انقلاب اسلامي اميدوار بودند پس از رحلت حضرت امام(ره) وضع تغيير كند، از اين رو دوره حضرت امام(ره) را با توطئه و صبر تلخ و زهرآگين تحمل كردند و برخلاف تصورشان ديدند در دوره زعامت و رهبري امام خامنه اي(مدظله العالي) نه اينكه چيزي تغيير پيدانكرد و راه همان راه امام راحل اعلام شد، بلكه معظم له با شور و نشاط بيشتر و در قالبي اجرايي تر به تبيين و بسط انديشه ورزي امام و انديشه هاي متعالي انقلاب اسلامي پرداختند. در اينجا شكوفايي هرچه بيشتر رشحات انديشه اي بود كه جاي خودش را در عرصه عمل پيدا مي كرد.

ح- تشخيص موقعيت

امام خامنه اي(مدظله العالي) پس از رحلت حضرت امام(ره) و تصدي امر رهبري، يك سرمايه عظيم به نام آموزه ها و معارف ديني داشتند كه امام خميني(رحمه اله عليه) به شكل كلي آن را در انديشه حكومت اسلامي و انديشه هاي انقلاب اسلامي بارور كرده بودندكه ويژگي هاي برجسته و متعدد امام خامنه اي(مدظله العالي) در عرصه هاي مختلف را بايد به آن اضافه كرد و يك ميدان عمل پر از دشمن و مشكلات كه پيش رو داشتند و عنصر سومي به نام تشخيص موقعيت كه حد فاصل سرمايه در اختيار مقام معظم رهبري و ميدان عمل موصوف بود. بررسي اجمالي عملكرد امام خامنه اي(مدظله العالي) حاكي از آن است كه ايشان لحظه اي از سرمايه عظيم انديشه هاي پر تلألو انقلاب اسلامي غافل نشدند و با شناخت دقيق موقعيت هاي داخلي و خارجي و تشخيص صحيح آنچه كه بايد انجام داد به اقتضاي امور آن انديشه ها را در روح امور و برنامه ها جاري مي ساختند و اين در حالي بود كه ساحت انديشه ورزي در غرب وضع ديگري داشت.

ط- ركود انديشه ورزي در غرب

به موازات شكوفايي انديشه ورزي ديني در كانون هدايت و رهبري انقلاب اسلامي و نزديكي و همگامي امور و برنامه ها با حوزه انديشه ورزي كه جامعه تنها آثار آن را به شكل گاه و بي گاه در رشته ها و عرصه هاي مختلف مشاهده مي كرد و از خاستگاه و هدايتگر اصلي اطلاع چنداني نداشت، مركب انديشه ورزي در غرب به گل فرو رفت و مردم غرب به ناگاه متوجه شدند مصائبي كه اين روزها بر سرشان باريدن گرفته ناشي از پشتوانه هاي فكري اشتباهي است كه انديشه ورزان چند دهه گذشته غرب براي سرمايه دارتر كردن سرمايه دارها و عمله تر كردن مردم ارائه كردند، اگر همه مردم غرب منشأ اين مصائب را ندانند حداقل با آثار دردآور آن به شدت درگيرند.

ي- بيداري اسلامي

غربي ها و عرب ها غالباً اصرار دارند تحولات اخير در بخشي از جهان اسلام را بهار عربي بنامند، حال آنكه هيچ انسان آگاه و انديشمندي نمي تواند آثار جدي انديشه هاي انقلاب اسلامي ايران را بر اين تحولات انكار كند. بررسي روند تأثيرگذاري انديشه بر رفتار جوامع دور از كانون انديشه مورد نظر به راحتي اثبات مي كند كه اين تحولات متأثر از انديشه هاي انقلاب اسلامي است، اگرچه با فاصله سه دهه اي تحقق يافته است.

ك- ارتباط با دولت ها

استكبار جهاني پس از غافلگيري در برابر اقدام ناگهاني حضرت امام(ره) كه فرمودند ما انقلاب مان را به جهان صادر مي كنيم و ناتواني از منع صدور انقلاب كه با كمال تعجب ديد اين انقلاب راهش را براي رسيدن به ساير ملت ها در نقاط مختلف جهان پيدا كرد و استكبار هم نتوانست كار چنداني بكند، براي جلوگيري از موفقيت بيشتر صدور انقلاب و ناتمام گذاشتن آن، با استفاده از سلطه اش بر دولت ها و حكومت ها مانع از همگرايي دولت ها و حكومت ها با ملت هاي شان در همراهي با انقلاب اسلامي ايران شد و اين در حالي بود كه انديشه هاي انقلاب اسلامي به آرامي و بي صدا و گاهي هم با طنين و پژواك مشخص به راه خود و تسخير اذهان و نقاط جديد پيش مي رفت و در مواردي هم باعبور از موانع استكباري خودش را به مناطق ممنوعه دولتمردان برخي كشورها مي رساند. واقع شدن استكبار با تمام امكانات دفاعي اش بين انديشه هاي انقلاب اسلامي و دولت ها آخرين كاري بود كه مي توانست انجام دهد و در واقع اين نقطه محل منازعه مهم ايران و استكبار جهاني است. ايران براي پيروزي در اين منازعه تعيين كننده از فرصت نشست غيرمتعهدها در تهران استفاده كرد و بيشتر دولت هاي حاضر در نشست با استفاده از فضا و مكان بدون حضور سلطه گرايانه استكبار با نزديك شدن به ايران همگرايي و علاقه شان به انديشه هاي متعالي انقلاب اسلامي را ابراز كردند و اين مسئله پس از بيانات امام خامنه اي(مدظله العالي) و ابراز احساسات آنها و نيز پذيرش مفاد بيانيه اي كه محورهاي اصلي آن برآمده از اين انديشه هاي ناب بود، بسيار برجسته تر و ديدني تر شد.

ل- مواضع و پيام هاي حكيمانه اي از جنس انديشه اسلامي

خط سير انديشه هاي انقلاب زماني بيشتر خودنمايي كرد كه امام خامنه اي(مدظله العالي) با حضور در اجلاس بيانات شان را ايراد كردند. محورهاي تقريباً بيست گانه بيانات معظم له تماماً بازتاب دهنده انديشه هاي انقلاب اسلامي بود كه امروزه براي بسياري از مردم جهان به موضوع اصلي تبديل شده است. شايد ديگراني هم باشند كه اين مسائل براي شان مهم باشد كه يقيناً اين گونه است؛ اما وجه تمايز انديشه هاي انقلاب اسلامي با آنها در جهت گيري ها و مواضع است. زماني كه نمايندگان 120 كشور جهان به اجلاس تهران آمدند نمودهاي مختلفي از انديشه هاي انقلاب اسلامي به بركت پيشرفت هاي ايران در عرصه هاي مختلف و نوع مواجهه ايران با استكبار، پشتوانه اين انديشه ها واقع شده بود و اين كشورها با ديدن اين دستاوردها يقين پيدا كردند با پيروي قاطعانه و صادقانه از اين انديشه ها مي توانند آزاد و پيشرفته و به دور از هر گونه ذلت و با عزت زندگي كنند و ايران را نمونه بارز اين دريافت دلنشين قرار دهند. پس از سي و سه سال ايران اسلامي با اتكا به انديشه هاي والاي انقلاب اسلامي و دستاوردهاي آن توانست هم ملت ها را داشته باشد و هم دولت ها را. براي تحكيم اين موقعيت بايد راه را پر تلاش تر ادامه داد. ان شاءالله

رضا گرمابدرى/ بصيرت

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
7 + 0 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .