وظيفه جهان اسلام در برابر هتاكي غرب

جهان اسلام بايد راهكارهاي جدي و تنبيهي براي مقابله با اسلام ستيزان در پيش گيرد كه وحدت سراسري در قالب بيداري اسلامي، تقويت جهبه مقاومت، دوري از سناريوي تقابل اسلام با ساير اديان، استمرار اعتراض ها به هتاكي به مقدسات اسلامي با تدبير و بصيرت، به گونه اي كه...

ساخت فيلم در آمريكا و انتشار كاريكاتورهاي موهن درباره پيامبر اسلام(ص) در فرانسه بار ديگر خشم و انزجار جهان اسلام را به همراه داشته است. هر چند كه سران غرب در ابتدا ادعا مي كردند كه نقشي در اين اسلام ستيزي نداشته اند، اما واكنش هاي گسترده جهان اسلام و نوع موضع گيري سران غرب به ويژه آمريكايي ها، نشانگر نقش همه جانبه آنها در اين اقدام ضد اسلامي بوده است. محكوم نكردن و عدم محاكمه عاملان اين هتاكي و حتي حراست پليس از آنها، سركوب اعتراض مردمي و فضاسازي براي افراطي نشان دادن مسلمانان معترض به اين بي حرمتي ها به مقدسات اسلامي، مخالفت با صدور قطعنامه عليه اسلام ستيزي در سازمان ملل در حالي كه براي كشته شدن سفير آمريكا در ليبي اقدام به صدور قطعنامه كردند، حمايت از استمرار هتاكي ها به مقدسات اسلامي از جمله انتشار پوسترهاي ضد اسلامي در خيابان ها و متروي واشنگتن و ... نشان مي دهد كه سران غرب از اين اسلام ستيزي ها آگاه بوده، اما به دليل تفكرات ضداسلامي شان از مقابله با آن خودداري مي كنند.

نكته قابل توجه آنكه انتشار فيلم موهن درباره پيامبر اسلام(ص) در شب حادثه 11 سپتامبر صورت گرفته كه خود ابهامات بسياري را درباره حقيقت ماجرا و اهداف غرب از اين اقدام ضداسلامي دارد. حال اين سوال مطرح است كه جهان اسلام براي مقابله با اين هتاكي ها چه راهكارهايي پيش رو دارد و چه تدابيري را بايد در پيش گيرد.

اهداف غرب: در باب اهداف غرب از انجام اقدامات ضداسلامي اخير، ديدگاه هاي متعددي مطرح مي باشد. به ويژه اينكه، اين اسلام ستيزي ها از چند ويژگي برخوردار بوده است. تقارن آن با حادثه 11 سپتامبر، شصت و هفتمين نشست ساليانه مجمع عمومي سازمان ملل متحد، تشديد بحران اقتصادي و سالگرد جنبش وال استريت در آمريكا، انتخابات آمريكا، تشديد تحركات غرب براي به چالش كشاندن بيداري اسلامي به ويژه در كشورهاي عربي نظير مصر، ليبي و تونس كه تحولات آنها نشانگر ناتواني غرب در القاي خواسته هاي ضد اسلامي به اين كشورها مي باشد، افزايش بحران سياسي و اقتصادي و امنيتي در رژيم صهيونيستي و ناتواني اين رژيم براي خروج از بحران و ... نشانگر آن است كه اسلام ستيزي امروز غرب جهت دار و با اهداف خاص صورت گرفته است و ادعاي غربي ها مبني بر آزادي بيان در اين عرصه، امري واهي و پوشالي است. با توجه به اين شرايط، هدف غرب از اين اسلام ستيزي مي تواند حول محورهاي متعددي باشد از جمله:

- سنجش ميزان حساسيت هاي جهان اسلام پس از موج بيداري اسلامي و تغييراتي كه در برخي كشورهاي عربي و آفريقايي روي داده است.

- تكرار مولفه هايي مانند 11 سپتامبر كه در لواي آن از يك سو اوباما در آستانه انتخابات آمريكا از آن براي توجيه اقدامات جهاني و جنگ طلبي دشمن بهره گيرد و از سوي ديگر، با طرح وجود تهديد براي آمريكا به كسب آراي مردمي بپردازد.

- محورسازي براي سخنراني هاي سران غرب در سازمان ملل در شرايطي كه به دليل بحران اقتصادي و خياباني كه در جهان داشته اند، نمي توانستند از مسائل اقتصادي و دستاوردهاي اقتصادي سخن بگويند. سخنراني هاي سران غرب در سازمان ملل نشان داد كه آنها با كشاندن محور سخنان خود به مسئله اهانت به مقدسات اسلامي، البته با محوريت محكوم سازي جهان اسلام! تلاش كردند تا از سخن گفتن درباره اقتصاد از هم فرو پاشيده غرب خودداري كنند. پرداختن به مسئله هسته اي ايران و مسئله سوريه ابعاد ديگر اين سناريو بوده است.

- كمك به رژيم صهيونيستي براي خروج از بحران با ايجاد بحران منطقه اي و جهاني از ديگر اهداف اسلام ستيزي اخير بوده است. بخشي از اين سناريو را كمك به خواسته هاي صهيونيست ها در مصر با ايجاد بحران اجتماعي، امنيتي در اين كشور تشكيل مي داد، چنانچه آمريكايي ها ادعا كردند كه سازندگان فيلم موهن ضداسلامي از قبطي هاي مصر بوده اند.

- ايجاد تقابل ميان اسلام و مسيحيت و توجيه جنگ طلبي ها در عرصه بين الملل از اهداف ديگر سران غرب بوده كه بخشي از آن را در ليبي و يمن مي توان مشاهده كرد.

واكنش ها: ارزيابي واكنش هاي صورت گرفته به هتاكي هاي غرب به مقدسات اسلامي از چند منظر قابل توجه است.

الف - واكنش جهان اسلام

1- ملت هاي مسلمان

مواضع و واكنش هاي جهان اسلام را در چندمحور مي توان مورد بررسي قرارداد. نخست، واكنش كل جهان اسلام است. مسلمانان در سراسر جهان اسلام از همان ابتدا با برپايي تظاهرات ضدآمريكايي و ضدصهيونيستي و با فرياد لبيك يا رسول الله به محكوم سازي هتاكي هاي صورت گرفته به ساحت پيامبر اسلام(ص) پرداختند. نكته مهم در اين حوزه، بصيرت و آگاهي ملت هاي اسلامي در دشمن شناسي است. در حالي كه غربي ها تلاش داشتند تا جهان اسلام را به تقابل با مسيحيت سوق دهند. مسلمانان ضمن تأكيد بر اصل لزوم وحدت سياسي تمام اديان الهي در برابر فتنه ها و توطئه هاي تفرقه افكنانه، عاملان اصلي اين هتاكي ها، يعني آمريكا و رژيم صهيونيستي را هدف قرار دادند.اين بصيرت كه برگرفته از بيداري اسلامي بود، موجب شد تا خشم مقدس جهان اسلام دامن گير سران غرب و صهيونيست ها شود به ويژه اينكه، اين بصيرت و بيداري اسلامي، سياست تفرقه افكن غرب را با ناكامي همراه ساخت. دوم آنكه، حركت هاي مردمي در كشورهاي اسلامي كه قيام مردمي در آنها تازه به ثمر رسيده نظير؛ تونس، ليبي، مصر، يمن نشان داد كه اقدامات غرب براي سلطه مجدد بر اين كشورها و به انحراف كشاندن روند بيداري اسلامي با شكست همراه شده است. تظاهرات مردمي و تأكيد بر لزوم قطع روابط با آمريكا، نشانگر آن است كه در اين كشورها، بيداري اسلامي به سمت پويايي در حركت است و اينكه آمريكايي ها ادعا مي كنند مديريت تحولات اين كشورها را برعهده دارند، ابطال شده است. موج خروش مردمي در اين كشورها در حمايت از ارزش هاي اسلامي شكستي سنگين براي طرح هاي غرب در اين كشورها بوده است.

2- دولت هاي مسلمان

نكته مهم در عرصه جهان اسلام واكنش دولت ها به اين هتاكي ها بوده است. بسياري از سران كشورهاي اسلامي در ابعاد مختلف ضمن محكوم سازي اهانت به مقدسات اسلامي، خواستار وحدت و بيداري جهان اسلام در برابر اهانت به ساحت پيامبر اسلام(ص) شده اند. نكته قابل تأمل در اين حوزه، مواضع برخي از سران كشورهاي عربي و اسلامي در برابر اين هتاكي ها بوده كه اين مسئله، نقاب از چهره نفاق آنها برداشت. سران برخي كشورهاي عربي و اسلامي نظير سران عربستان، قطر، بحرين، تركيه يا راه سكوت در پيش گرفته و حتي در مواردي مانند عربستان و بحرين به سركوب اعتراض هاي مردمي پرداخته اند و يا در الگويي ديگر مانند؛ رجب طيب اردوغان، نخست وزير تركيه ضمن اعلام انزجار از اسلام ستيزي غرب، خواستار پايان اعتراض هاي مسلمانان شد! عملكرد اين كشورها نشان داد كه از يك سو وابستگي آنان به جريان غرب چنان است كه حتي به ناديده گرفتن اصول اسلامي منجر شده و از سوي ديگر ادعاهاي بشردوستانه به اصطلاح اسلام خواهانه آنها در قبال تحولات منطقه نظير مسئله سوريه امري واهي است. آنان كه حاضر نيستند براي حراست از مقدسات اسلامي به مقابله با غرب بپردازند، چگونه ادعاي حمايت از مردم مسلمان سوريه را سر مي دهند؟ مواضع اين كشورها در قبال هتاكي هاي اخير به مقدسات اسلامي نشان داد كه ادعاهاي آنها درباره سوريه نيز صرفاً براي خدمت به آمريكا و صهيونيست ها است و هيچ اهميتي براي مردم سوريه قائل نيستند. نكته قابل توجه آنكه، سران اين كشورها در سخنراني هاي خود در نشست سازمان ملل نيز اشاره اي به اين اسلام ستيزي ها نداشته و عملاً در مسير خواست غرب و اسلام ستيزان گام برداشتند.

ب - واكنش هاي غرب

1- واكنش هاي ملت هاي غربي

ملت ها در كشورهاي اروپايي و آمريكا مانند مردمان كشورهاي اسلامي ضمن محكوم سازي سناريوي اسلام ستيزي سران غرب، به برپايي تظاهرات پرداختند. اين تظاهرات ها در كشورهايي مانند فرانسه، انگليس، سوئد، بلژيك، ايتاليا، يونان، آمريكا آنچنان چشمگير بود كه نيروهاي امنيتي با سركوب، به مقابله با اين اعتراضات مردمي پرداختند نكته قابل توجه اينكه، معترضان، صرفاً مسلمانان نبوده، بلكه مسيحيان و پيروان ساير اديان را نيز شامل شده است. اين امر نشان داد كه از يك سو اسلام ستيزي غرب براي مقابله با رشد اسلام خواهي با شكست همراه شده و از سوي ديگر، طرح استحاله كردن مسلمانان با ادعاي تروريسم و افراطي گري، با ناكامي همراه شده است.

2- واكنش دولت هاي غربي

هر چند كه دولت هاي غربي تحت فشار جهان اسلام و اعتراض هاي مردمي وادار به محكوم سازي اهانت به ساحت پيامبر اسلام(ص) شدند، اما در نهايت نتوانستند ماهيت ضد اسلامي خود را پنهان سازند كه نمود آن را در رفتارهاي آنها مي توان مشاهده كرد. محكوم سازي حمله به سفارتخانه هاي آمريكا به جاي محكوم سازي اسلام ستيزي. چنانكه در سازمان ملل در اين زمينه اقدام به صدور قطعنامه كردند، اما براي محكوم سازي اسلام ستيزي قطعنامه اي صادر نشد، به انحراف كشاندن رسانه اي بيداري اسلامي جهان اسلام در حراست از مقدسات اسلامي، با محور قراردادن مسئله افراطي گري و القاعده و سلفي ها، اجراي طرح اشغال نظامي ليبي و يمن براي آنكه چنان وانمود سازند كه مديريت تحولات را در دست دارند، اجراي سياست هاي دوگانه در زمينه آزادي بيان، چنانكه فرانسه اقدام نشريه فرانسوي در انتشار تصاوير خانواده ملكه انگليس را محكوم و آن را تعطيل اعلام كرد، در حالي كه درباره نشريه منتشر كننده كاريكاتورهاي ضداسلامي، ادعاي آزادي بيان را سر داد، جالب توجه آنكه سران غرب زير سوال بردن هولوكاست را زير سوال بردند! چنانكه نمود آن را در سخنراني برخي سران غرب در سازمان ملل مي توان مشاهده كرد در حالي كه همين كشورها از محكوم سازي اسلام ستيزي به بهانه آزادي بيان خودداري كردند، بهره گيري از ابزارهاي اقتصادي و حتي نظامي براي واداشتن دولت هاي اسلامي براي مقابله با اعتراض هاي سران، چنانچه آمريكا از قطع كمك ها به مصر، پاكستان، افغانستان و ... تا زمان مقابله دولت ها با مردم معترض به اسلام ستيزي آمريكا خبر داد! و ... از جمله اقدامات غرب در قبال اهانت به مقدسات اسلامي بوده است. رفتارهاي اين كشورها از جمله سخنراني هاي افرادي مانند اوباما كه اعتراض هاي جهان اسلام را غيرمتمدنانه! و مغاير با روح پيشرفت دانسته، نشان داد كه غرب نه تنها گامي براي مقابله با اسلام ستيزي برنمي دارد، بلكه از هر ابزاري براي اسلام ستيزي استفاده مي كند و تلاش دارد تا سياست نابودي جهان اسلام را اجرا سازد.

نتيجه گيري

در جمع بندي آنچه كه ذكر شد، مي توان گفت كه؛ اسلام ستيزي سران غرب امري غيرقابل انكار است و آنها با هر ابزاري، اين سياست را اجرايي مي سازند. بر اين اساس، جهان اسلام بايد با بصيرت تدابيري همه جانبه براي مقابله با اين اسلام ستيزي ها اتخاذ كند. لازم به ذكر است كه اسلام ستيزي غرب، صرفاً شامل انتشار فيلم و يا كاريكاتورهايي موهن نمي شود، بلكه اسلام ستيزي آنها در ابعاد سياسي، اقتصادي، فرهنگي، جنگ طلبي و كشتار در جهان اسلام با تفرقه افكني سياسي ميان مسلمانان و ساير اديان، بي توجهي به كشتار مسلمانان در سراسر جهان نظير، فاجعه انساني پيش آمده براي مسلمانان در ميانمار، عدم توجه به سركوب مسلمانان كشورهاي حامي غرب نظير؛ بحرين و عربستان، اسلام ستيزي با طرح قوانين ضداسلامي در اروپا و آمريكا، حمايت از رژيم صهيونيستي و ... است. بر اين اساس، جهان اسلام بايد راهكارهاي جدي و تنبيهي براي مقابله با اسلام ستيزان در پيش گيرد كه وحدت سراسري در قالب بيداري اسلامي، تقويت جهبه مقاومت، دوري از سناريوي تقابل اسلام با ساير اديان، استمرار اعتراض ها به هتاكي به مقدسات اسلامي با تدبير و بصيرت، به گونه اي كه غرب از آن در جهت منافع خود بهره برداري نكند، وحدت سراسري علماي جهان اسلام براي تقويت يكپارچگي مسلمانان، بهره گيري از ظرفيت هاي عظيم جهان اسلام به ويژه در حوزه نفت براي اعمال فشار بر غرب، ايجاد رسانه واحد جهان اسلام براي مقابله با هتاكي هاي رسانه هاي غربي به مقدسات 5/1 ميليارد مسلمان، توجه به اصلي ترين مسئله جهان اسلام، يعني مسئله فلسطين براي خشكاندن ريشه اصلي ترين دشمن جهان اسلام يعني صهيونيسم بين الملل، ايجاد وحدت سراسري در سازمان همكاري هاي اسلامي براي استفاده از ظرفيت هاي سازمان ملل جهت مقابله با اسلام ستيزان و... مي تواند از راهكارهاي جهان اسلام براي حراست از مقدسات اسلامي و مقابله با اسلام ستيزي سران غرب و صهيونيسم باشد. جهان اسلام بايد با وحدت، در برابر اسلام ستيزان قرار بگيرد تا كشوري مانند آمريكا، كشته شدن سفير خود در ليبي را مهم تر از اهانت به مقدسات 5/1 ميليارد مسلمان جلوه ندهد. امروز آمريكا چنان وانمود مي كند كه مرگ سفيرش در ليبي مهم تر از مقدسات 5/1 ميليارد مسلمان است و كشته شدن آن را محكوم مي سازد. در حالي كه واكنش جهان اسلام به هتاكي صورت گرفته به مقدسات شان را محكوم مي كند. جهان اسلام بايد با بصيرت به اعتراض هاي خود به اسلام ستيزي غرب ادامه داده چرا كه جنگ سران غرب با اسلام ، جنگي پايان ناپذير است و مسلمانان براي مقابله با اين اسلام ستيزي، همواره بايد در آمادگي كامل باشند.

پایگاه بصیرت:

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
4 + 10 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .