پرچم ايران-معناي ايران

مي خواستم اطلاعاتي در مورد پرچم ايران(سرود و طراحي آن و ... ) همچنين درباره واژه ايران كه برگرفته از كجا و به چه معناست را براي من قيد كنيد؟

در بررسي اين موضوع توجه به مطالب ذيل حائز اهميت است :
يكم . پرچم ايران : همانگونه كه مي دانيم پرچم ايران در طول تاريخ اشكال ، نمادها و نقوش مختلفي داشته كه ترسيم كننده خواست يا ارزشهاي مردم يا نظام سياسي هر دوره اي مي باشد . انقلاب اسلامي نيز كه با مشاركت گسترده و بي نظير مردم ايران به پيروزي رسيد به عنوان نقطه عطفي در تاريخ ايران زمين ، تحولي عظيم به وجود آورد و اراده و خواست مردم مسلمان ايران زمين را در ابعاد مختلف كشور محقق ساخت . قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه در اين راستا تدوين و به تصويب اكثريت مطلق ملت ايران رسيد ، در اصل هجدهم پيرامون كيفيت و چگونگي پرچم رسمي كشور مقرر مي دارد : « پرچم رسمي ايران به رنگهاي سبز و سفيد و سرخ با علامت مخصوص جمهوري اسلامي شعار الله اكبر است.» اين طرح مبتني بر فلسفه اي منطقي و مستحكم مي باشد كه بيان كننده محتواي فرهنگ و هويت ديني و ملي مردم ايران و نظام اسلامي است.
با تكيه بر اين حقيقت كه مردم مسلمان ايران معتقد به توحيد بوده و جمهوري اسلامي ايران حلقه واسطي است در راه حكومت جهاني و آرماني اسلامي، اين طرح بر مبناي كلمه الله طراحي شده است كه مبداء و منتهاي آفرينش است و در اين ادامه هدف و غايت جامعه و حكومت اسلامي (الي الله المصير) مي باشد . و شعار الله اكبر كه تكرار مي شود و تكرار از ويژگيهاي شعار است اين شعار يازده بار در رنگ سرخ و يازده بار در رنگ سبز يعني بيست و دو بار تكرار مي شود و اين اشاره ايست به بيست و دوم بهمن (يازدهمين ماه سال). روزي كه اين شعار براي انقلاب اسلامي پيروزي آفريد. قالب راست گوشه خط نوشته الله اكبر يادي است از كوبندگي اين شعار كه براستي سلاحي بود پيروز در دست مجاهدان انقلاب اسلامي. و اين همان خطي است (خط بنايي) كه شعار الله اكبر را بر بلنداي اذان و بر گنبدها و مناره هاي الله اكبر در مساجد اسلامي نقش مي كرده و اكنون بر بلنداي پرچم ايران نشسته است.
تكرار اين شعار در تركيب كلي پرچم حاشيه هائيست كه با اتصال به رنگ سفيد پرچم دو رنگ سرخ و سبز را به هم پيوند مي زند. كه اگر سفيد نشانه اي از توحيد باشد - كه سفيد تركيب و توحيد همه رنگهاست - اين رنگ متن سرخ پرچم را كه نشانه خون و جهاد است به رنگ سبز كه مي تواند نمادي از آرمانهاي والاي اسلام باشد مي پيوندد. و گوئي لاله لااله الااله در زمين الله اكبر و هم زير آسمان الله اكبر روئيده است و.... اين پيام شهيدان اسلام است. بديهي است كار برد كلمه خدا با توجه به مفهوم عامي كه دارد و شامل خدايان حق و باطل گرديده ، به هيچ وجه نمي تواند منعكس كننده اين مضامين عالي و اسم خاص خداوند يعني الله باشد .

دوم . هويت ايراني :
علي رغم اينكه برخي افراد در گوشه و كنار جامعه به صورت واهي سعي مي نمايند ؛ اسلام و نمادهاي اسلامي را خارج از هويت ملي و ايراني كشورمان معرفي كنند ، نگاهي واقع بينانه و علمي به مفهوم هويت ملي ، عناصر و مولفه هاي تشكيل دهنده آن و واقعيات تاريخي و كنوني جامعه ايران ، همه به صورت آشكار مبين اين حقيقت است كه دين اسلام و نمادهاي اصيل اسلامي بخش مهم و غير قابل انفكاكي از هويت ملي مردم سرزمين ايران را تشكيل مي دهد . هويت ملي به معناي احساس تعلق و وفاداري به عناصر و نمادهاي مشترك در اجتماع ملي (جامعه كل) و در ميان مرزهاي تعريف شده سياسي است.
مهمترين عناصر و نمادهاي ملي كه سبب شناسي و تمايز مي شوند، عبارتند از : «سرزمين، دين و آئين، آداب و مناسك، تاريخ، زبان و ادبيات، مردم و دولت» به عقيده بسياري از دانشمندان در درون يك اجتماع ملي ميزان تعلق و وفاداري اعضاء به هر يك از عناصر و نمادهاي مذكور، شدت احساس هويت ملي آنها را مشخص مي سازد . برخي از تعاريف هويت ملي بر عناصر يكپارچه كننده واحد سياسي مستقل تاكيد دارند و آن را مجموعه اي از گرايشات و نگرش هاي مثبت به عوامل و عناصر و الگوهاي هويت بخش و يكپارچه كننده در سطح يك كشور به عنوان يك واحد سياسي تعريف مي كنند .عده اي نيز مشتركات ملي و دليستگي بدان را عنصر اصلي تعريف هويت ملي دانسته اند و آن را به عنوان مجموعه اي از ويژگي ها و وابستگي ها و پيوندهاي جغرافيايي، تاريخي و فرهنگي، اجتماعي و قومي كه زندگي انسان را در بر مي گيرد و عضو جامعه به آن مي بالد و افتخار مي كند، تعريف مي كنند.
استاد شهيد مرتضي مطهري در كتاب خدمات متقابل اسلام و ايران مي نويسد: «اگر هويت ملي را نوعي احساس ملي بناميم تعريف آن عبارت خواهد بود خواهد بود از وجود احساس مشترك يا وجدان دسته جمعي در ميان عده اي از انسان ها كه يك واحد سياسي يا يك ملت را مي سازند» .
اكنون با توجه به تعاريف فوق از هويت ملي به بررسي مولفه هاي هويت ملي ايرانيان در زمان حاضر مي پردازيم : آنچه كه اغلب محققين بر آن اتفاق نظر دارند، اين است كه سه ركن مهم و عمده هويت ملي در ايران عبارتند از:
1) جغرافيا و سرزمين با نوسانات ميان فلات ايران با مناطق كوهستاني آن.
2) زبان فارسي با همه تغييراتي كه در اثر آميزش با زبان هاي تركي، مغول و عربي داشته است.
3) دين اسلام كه بر رغم همه اختلافات فرقه اي، اصل و اساس آن ثابت و استوار مانده است.
بر اين اساس تنها نمي توان هويت ايراني را صرفاً بر اساس معدودي از عناصر نظير ؛ تاريخ قبل از اسلام ايران يا زبان فارسي تعريف نمود و ساير مولفه هاي كنوني و تعلقات عميق و گسترده تاريخي ، ارزشي و فرهنگي ملت مسلمان ايران را كه حدود 14 قرن سابقه داشته و تشكيل دهنده بسياري از واقعيات زندگي آنان از گذشته تا كنون است را ناديده گفت . البته همانگونه كه اصل پانزدهم قانون اساسي تاكيد دارد ، «زبان و خط رسمى و مشترك مردم ايران فارسى است. اسناد و مكاتبات و متون رسمى و كتب درسى بايد با اين زبان و خط باشد...» و به تعبير آيت الله خامنه اي رهبر بزرگوار انقلاب اسلامي ايران زبان فارسي«يك ميراث عظيم و با شكوه و بسيار ارزشمند و مايه سربلندي و از گنجينه هاي عظيم مواريث فرهنگي و در واقع همه چيز ماست و رمز هويت ملي ماست» اين زبان وسيله مراوده اقوامي مي باشد كه خود را ايراني مي دانند. از سوي ديگر دين اسلام توسط انديشمندان مختلف به عنوان پايه مهمي از هويت ملي ايران تلقي مي شود.
وجود احساسات مذهبي و تركيب تقريباً نود و هشت درصدي مسلمان مردم ايران و تحولاتي كه اين دين مترقي در طول تاريخ ايران به وجود آورده، مويد اين ادعاست كه اسلام يكي ديگر از اركان هويت ملي ايران تلقي مي شود. از اين رو اصل شانزدهم قانون اساسي مقرر مي دارد : « از آنجا كه زبان قرآن و علوم و معارف اسلامى عربى است و ادبيّات فارسى كاملا با آن آميخته است اين زبان بايد پس از دوره ابتدايى تا پايان دوره متوسطه در همه كلاسها و در همه رشته ها تدريس شود. » چنانكه تلفيق دين با عناصر اصيل ملي توسط اجداد ما در طول تاريخ به قدري شديد است كه موجب يگانگي روحاني و جسماني در هويت تاريخي را سبب شده است .
از طرف ديگر با توجه به اين كه امروز نظام سياسي ما ريشه در باورها و آرمان هاي مذهبي مرده ايران دارد، لذا در تعيين نوع هويت ملي مي تواند مورد توجه قرار گيرد چرا كه نظام سياسي تجلي گاه قوه ي ارده ي جمعي هر جامعه به حساب مي آيد و به عقيده بعضي مولفه اصلي هويت ملي مي باشد. استاد مطهري مي فرمايد : « در واقع ملت ايران آنروز كه در تظاهرات چند ميليوني شعار جمهوري اسلامي را عنوان كرد در واقع مي­خواست مهر خود يعني مهر فرهنگي خود را به اين انقلاب بزند. مي­دانيم كه هويت فرهنگي يك ملت، آن فرهنگي است كه در جانش ريشه دوانيده است و هويت ملي اين مردم اسلام است. بريدگان از اسلام اگر چه در داخل اين ملت و تحت حمايت آن هستند، اما در حقيقت از آن بريده­اند زيرا خود را از فرهنگ و روح و خواست اين ملت جدا كرده­اند. »( شهيد مطهري ، پيرامون جمهوري اسلامي )

سوم . واژه ايران :
واژه ايران در فارسي ميانه برگرفته از نام «آريانا» يعني سرزمين آرياييهاست است.معناي اصلي اين واژه « آزاده» يا « نجيب » ميباشد و ايرانيان و آريا ئيان هند خود را به اين نام مي خواندند.در باختر زمين ، از سده هاي وسطي،ايران را به نام هايي چون« پارس » و « پرشيا » كه بر گرفته از لفظ يوناني و قسمتي از ايران( فارس) بود، مي ناميدند. در سال ۱۳۱۴ شمسي طبق تقاضاي دولت ايران،نام رسمي ايران به جاي پرس و پرشا براي كشور ما ثبت شد.
( جهت كسب اطلاعات تكميلي در اين زمينه ر. ك : جغرافياي سياسي اسران ، محمدرضا حافظ نيا ، تهران : سمت ، صص 9 -13.)

چهارم . سرود ملي ايران :
سرود ملي يكي از نمادهاي ملي ايران است كه در مراسم رسمي، يادبودهاي ملي، مسابقات ورزشي و ساير مناسبت‌هاي ملي اجرا يا پخش مي‌شود. سرود ملي ايران داراي دو جزء شعر و موسيقي است. بسته به مناسبت و شرايط، گاهي سرود كامل و گاهي تنها موسيقي (بي‌كلام) آن پخش يا اجرا مي‌شود.
كشور ايران در طول تاريخ معاصر خود داراي سه سرود ملي بوده است. نخستين سرود ملي در دوره ناصرالدين شاه قاجار توسط موسيقي‌داني فرانسوي براي شعري فارسي تصنيف شد. در دوران محمدرضا شاه پهلوي، سرود ملي ايران «سرود شاهنشاهي ايران» نام داشت. در دوران پس از پيروزي انقلاب اسلامي، سرود ملي جمهوري اسلامي ايران دو بار تغيير داده شده است.
بعد از انقلاب و پيش از سال ۱۳۷۱، آهنگ سرود جمهوري اسلامي ايران بر اساس شعري از ابوالقاسم حالت تصنيف شده بود. اين سرود «پاينده بادا ايران» نام داشت . سرود جديد جمهوري اسلامي ايران كه مدت زمان اجراي آن ۵۹ ثانيه مي باشد به قرار زير است : سَر زَد از اُفُق مِهرِ خاوران فروغِ ديده‌ٔ حق باوران- بهمن، فَرِّ ايمانِ ماست پيامت اي امام« استقلال، آزادي» نقشِ جانِ ماست- شهيدان، پيچيده در گوش زمانْ فريادتان پاينده ماني و جاودان جمهوري اسلامي ايران.
چرا مقام معظم رهبري با تغيير سرود ملي موافقت كردند؟
اين مسأله علت‏هاى مختلفى داشت، از جمله:
(1) سرود قبلى به صراحت يادى از بنيان‏گذار انقلاب اسلامى نداشت؛
(2) اركان و شعارهاى اساسى انقلاب، مانند استقلال و آزادى در آن نبود؛
(3) زمان آن طولانى بود. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 42/100102031)