منظور از گروه 5+1

کشورهاي 1+ 5چه کشورهايي هستند و چرا به اين نام مشهورند؟

گروه پنج بعلاوه يک ، ميانجيان بين المللي حل مسئله هسته اي ايران است که از پنج عضو دائم شوراي امنيت سازمان ملل - يعني آمريکا، روسيه، چين، بريتانيا و فرانسه - و آلمان تشکيل يافته و هدف آن هماهنگ کردن واکنش جهاني نسبت به برنامه‌هاي هسته‌اي ايران است. علت نامگذاري به صورت ۱+۵ حضور پنج عضو دائم شوراي امنيت ملل متحد( فاتحان جنگ جهاني دوم ) به همراه آلمان است. هرچند آقاي سعيد جليلي دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان در مذاكرات خويش مدل ديگري را براي مذاكرات مطرح نمودندو اظهار داشتند : ما بر اين باوريم كه بسياري از مسائل و مشكلات و بحرانها در مدل 6+1 بهتر حل مي شود تا 7-1 ،مقصود از مدل 6+1 اين است كه ايران به مذاكرات فعلي بپيوندد ودر مدل 7-1 پس از ملحق شدن ايران به مذاكرات آمريكا مسير خود را از بقيه جامعه بين المللي جدا مي كند. ( روزنامه كيهان 30/4/87 ،ص 14) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 1/100129002)