محتوای کتاب از دیکتاتوری تا دموکراسی جین شارپ

در خصوص جنگ نرم كه نظرات مختلفي مطرح و بيان شده و مي شود. آقاي چين شارپ مقاله ای كه ظاهرا 6 صفحه مي باشد را نوشته بود كه عنوان آن روشهايي بود براي اينكه اگر مي خواهيد حاكميت در كشوري را تغيير دهيد این کارها را انجام دهید . لطفا در این زمینه توضیح دهید .

جين شارپ در پيوست کتاب «از ديکتاتوري تا دموکراسي» (From Dictatorship to Democracy) ،
198 دستورالعمل براي تحقق نافرماني مدني و براندازي نرم بيان مي دارد . اين كتاب كه بيش از يك دهه قبل به چاپ رسيد نسخه پيچيده شده براي كشورهاي مخالف آمريكا محسوب مي شود. وي در اين كتاب با تأسي از نظريه هانتينگتون در كتاب موج سوم دموكراسي سعي كرده كشورهاي مخالف با ليبرال دموكراسي را ديكتاتور معرفي كرده و روش هاي متنوعي براي مقابله با اين كشورها تا حصول دموكراسي منحط مدنظر غرب پيشنهاد دهد.
روش هاي اقدام غير خشونت آميز
روش هاي اعتراض و استدلال غير خشونت آميز
اعلام بيانيه هاي رسمي :
۱‐ سخنراني هاي عمومي
۲‐ نامه هاي اعلام مخالفت يا اعلام حمايت
۳‐ بيانيه هاي سازما نها و موسسات
۴‐ بيانيه هاي امضا شده گروهي
۵‐ اعلاميه هاي كيفرخواست ( دادخواست )
۶‐ تهيه طومارهاي امضاء شده گروهي و همگاني

ايجاد ارتباط با مخاطبين گسترده تر:
۷‐ استفاده از شعارها، کاريکاتورها و نمادها
۸‐ پرچم ها، پوسترها و ارتباطات بصري
۹‐ جزوه ها، رسال ههاي چاپي و كتا بها
۱۰ ‐ روزنامه ها و مجله ها
۱۱ ‐ نوارهاي صوتي، راديو و تلويزيون
۱۲ ‐ آسمان نويسي ١٩ ، زمين نويسي [ و ديوار نويسي ]

اقدامات گروهي :
۱۳ ‐ اعزام هيات هاي نمايندگي
۱۴ ‐ اعطاي جايزه هاي غيرواقعي و ظاهري
۱۵ ‐ انجام لاب يهاي ٢٠ گروهي
۱۶ ‐ تشويق کارگران و کارمندان به اعتصاب و دست کشيدن از کار
۱۷ ‐ انجام انتخابات غيرواقعي و ظاهري
اقدامات گروهي نمادين
۱۸ ‐ استفاده از پرچم ها و رنگهاي نمادين
۱۹ ‐ پوشش هاي نمادين
20‐ اجراي نماز و دعا
۲۱ ‐ حمل اشياء نمادين
۲۲ ‐ درآوردن لباس و لخت شدن به نشانه اعتراض
۲۳ ‐ تخريب اموال شخصي [ و نه عمومي ]
۲۴ ‐ استفاده از نورهاي نمادين
۲۵ ‐ نمايش تصاوير افراد و شخصي تها
۲۶ ‐ استفاده از شکل کهاي نقاشي شده [افراد و شخصيت ها] به نشانه اعتراض
۲۷ ‐ استفاده از علامت ها و نا مهاي جديد
۲۸ ‐ ايجاد صداهاي نمادين
۲۹ ‐ اعلام نيازها و درخواس تهاي عمومي نمادين
۳۰ ‐ انجام ادا و اطوار گستاخانه ( براي جلب توجه افراد )

اعمال فشار بر روي افراد :
۳۱ ‐ بازخواست از شخصيت ها و ماموران
۳۲ ‐ تمسخر و اهانت به شخصيتها
۳۳ ‐ ملاقات و مذاکره با مسوولان
۳۴ ‐ تعقيب و مراقبت مسوولان

اجراي تئاتر و موسيقي:
۳۵ ‐ استفاده از ميان پرده هاي طنز و تمسخر آميز
۳۶ ‐ اجراي تئاتر و موسيقي
۳۷ ‐ آواز خواني ( سرود خواني )

راهپيمايي و تظاهرات مردمي:
۳۸ ‐ انجام تظاهرات همگاني
۳۹ ‐ رژه هاي منظم مردمي
۴۰ ‐ راهپيمايي و تظاهرات مذهبي
۴۱ ‐ انجام سفرهاي زيارتي
۴۲ ‐ تظاهرات خودرويي

تشييع جنازه :
۴۳ ‐ انجام مراسم سوگواري سياسي
44 ‐ تشييع جناز ههاي غيرواقعي و ظاهري
۴۵ ‐ تشييع جناز ههاي همراه با تظاهرات
۴۶ ‐ تجمع و تظاهرات در مح لهاي خاکسپاري افراد و شخصيتها

اجتماعات عمومي:
۴۷ ‐ اجتماعات اعتراضي يا حمايتي
۴۸ ‐ تظاهرات اعتراضي
۴۹ ‐ استفاده از تظاهرات غيرمستقيم با استفاده از رن گها، نمادها و اشکال متنوع
۵۰ ‐ آموزش هاي درو نگروهي [ به منظور افزايش آگاه يهاي سياسي ‐ اجتماعي ]

خودداري و انکار :
۵۱ ‐ دست کشيدن و خودداري از کار
۵۲ ‐ سکوت
۵۳ ‐ انکار و نفي شخصي تهاي شناخته شده
۵۴ ‐ کنار گذاشتن افراد و شخصيتها[ي سياسي ‐ اجتماعي ]
روش هاي عدم همكاري اجتماعي
طرد افراد و انزواي افراد و شخصي تها
۵۵ ‐ تحريم اجتماعي عمومي
۵۶ ‐ تجريم اجتماعي گزينشي
57 Lysistratic nonaction ‐
۵۸ ‐ طرد و تکفير شخصي تها
۵۹ ‐ تحريم
عدم همكاري با روندهاي اجتماعي، رسوم و نهادها
۶۰ ‐ تعليق فعالي تهاي اجتماعي و ورزشي
۶۱ ‐ تحريم امور اجتماعي
۶۲ ‐ اعتصاب ها دانشجويي
۶۳ ‐ نافرماني اجتماعي
۶۴ ‐ كناره گيري از موسسات اجتماعي
كناره گيري از نظام اجتماعي
۶۵ ‐ در خانه ماندن
۶۶ ‐ عدم همكاري شخصي بطور کلي
۶۷ ‐ گريز از کار كارگران
۶۸ ‐ تحصن
۶۹ ‐ مخفي شدن دسته جعمي
۷۰ ‐ مهاجرت اعتراضي (هجرت)

روش هاي عدم همكاري اقتصادي
تحريم هاي اقتصادي
اقدام از سوي مصر فكنندگان
۷۱ ‐ تحريم از سوي مصر فكنندگان
۷۲ ‐ عدم مصرف كالاهاي تحريم شده
۷۳ ‐ سياست رياضت (اقتصادي)
۷۴ ‐ خودداري از اجاره دادن (مکان ها، تجهيزات ، ابزارآلات، وسايل و ...)
۷۵ ‐ خودداري از اجاره کردن (مکان ها، تجهيزات، ابزارآلات و وسايل دولتي )
۷۶ ‐ تحريم ملي مصر فكنندگان (کالا، خدمت، ... )
۷۷ ‐ تحريم بين المللي مصر فكنندگان
اقدام از سوي كارگران و توليد كنندگان
۷۸ ‐ تحريم از سوي كارگران
۷۹ ‐ تحريم از سوي توليد كنندگان
اقدام از سوي واسطه ها
۸۰ ‐ تحريم از سوي تدارک کنندگان کالاها و کارپردازان

اقدام از سوي مالكين و مديران:
۸۱ ‐ تحريم از سوي تجار و بازرگانان
۸۲ ‐ خودداري از تحويل يا فروش کالاها
۸۳ ‐ تعطيل کارخانجات از سوي کارفرمايان
۸۴ ‐ خودداري از کمکهاي صنعتي
85 -از سوي تجار « اعتصاب سراسري »
اقدام از سوي صاحبان منابع مالي
۸۶ ‐ بيرون کشيدن سپرد ههاي بانكي
۸۷ ‐ خودداري از پرداخت هزني هها، دستمزدها، بده يها و ماليات ها
۸۸ ‐ امتناع از بازپرداخت وام يا بهر ه آن
۸۹ ‐ قطع وا مها و اعتبارات مالي
۹۰ ‐ خودداري از خرج درآمدها
۹۱ ‐ امتناع از دريافت پول ها و کم کهاي دولتي

اقدام از سوي دولتها:
۹۲ ‐ تحريم داخلي
۹۳ ‐ تهيه فهرست سياه بازرگانان
۹۴ ‐ تحريم فروشندگان بي نالمللي
۹۵ ‐ تحريم خريداران بي نالمللي
۹۶ ‐ تحريم تجارت بي نالمللي

روش هاي عدم همكاري اقتصادي
اعتصاب
اعتصاب هاي نمادين
۹۷ ‐ اعتصاب کوتاه مدت اعتراضي
۹۸ ‐ اعتصاب يکباره ( برق آسا و بدون اطلاع قبلي )
اعتصاب هاي كشاورزي
۹۹ ‐ اعتصاب کشاورزان
۱۰۰ ‐ اعتصاب كارگران مزرعه

اعتصاب از سوي گروه هاي خاص:
۱۰۱ ‐ خودداري از انجام کارهاي طاقت فرسا ( تحت فشار)
۱۰۲ ‐ اعتصاب زندانيان
۱۰۳ ‐ اعتصاب پيشه وران
۱۰۴ ‐ اعتصاب کارشناسان و متخصصين
اعتصاب هاي صنعتي عمومي
۱۰۵ ‐ اعتصاب تشكيلاتي ( سازمان يافته )
۱۰۶ ‐ اعتصاب صنعتي
۱۰۷ ‐ اعتصاب براي ابراز همدردي با ساير گرو ههاي اعتصاب کننده
اعتصاب ها محدود
۱۰۸ ‐ اعتصاب همراه با اعلام هد فها و خواست ههاي خاص
۱۰۹ ‐ اعتصاب همه گير و گسترده
۱۱۰ ‐ اعتصاب ُ كندكاري
۱۱۱ ‐ اعتصاب خواهان اعمال قانون کار (کارگري يا کارمندي)
۱۱۲ ‐ تظاهر به بيماري
۱۱۳ ‐ اعتصاب همراه با طريق استعفا
۱۱۴ ‐ اعتصاب محدود ( در برابر اعتصاب نامحدود )
۱۱۵ ‐ اعتصاب گزينشي
اعتصاب هاي چند صنعتي (چند بعدي)
۱۱۶ ‐ اعتصاب عمومي و سرتاسري سازمان يافته
۱۱۷ ‐ اعتصاب کلي (غيرسازماني يافته)
ترکيب اعتصا بها و تعطيل يهاي اقتصادي
( ۱۱۸ ‐ اعتصاب عمومي سرتاسري (هارتال ٢٢
۱۱۹ ‐ تعطيل کردن موقت فعالي تهاي اقتصادي
شيوه هاي عدم همكاري سياسي
نفي مشروعيت
۱۲۰ ‐ خودداري يا بازپ سگيري بيعت سياسي ( با رهبران سياسي جامعه )
۱۲۱ ‐ خودداري از اعلام حمايت عمومي ( از دستورات و مشروعيت حکومت )
۱۲۲ ‐ انتشار متون چاپي و انجام سخنران يهاي مبتني بر تشويق مفاومت ( مردم در برابر حکومت )
عدم همكاري شهروندان حکومت
۱۲۳ ‐ تحريم عناصر و بدن ههاي قانونگذاري
124 - ‐ تحريم انتخابات
۱۲۵ ‐ تحريم مسوولي تها و مشاغل دولتي
۱۲۶ ‐ تحريم ادار هها، موسس هها و ساير عناصر دولتي
۱۲۷ ‐ خروج از مدرس ههاي آموزشي دولتي
۱۲۸ ‐ تحريم سازمان هاي تحت پوشش و حمايت دولت
۱۲۹ ‐ خودداري از کمک به ماموران و کارگزاران اجرايي [دولت]
۱۳۰ ‐ جابجايي علائم و مکا ننماهاي شخصي
۱۳۱ ‐ خودداري از قبول ( و همکاري با ) ماموران انتصابي [دولت ]
۱۳۲ ‐ خودداري از انحلال سازما نها و موسس ههاي موجود
گزينه هاي نوع اطاعت شهروندان
۱۳۳ ‐ ابراز عدم تمايل ( بي ميلي ) و پذيرش كند ( با تاخير )
۱۳۴ ‐ نافرماني در زمان نبود نظارت مستقيم
۱۳۵ ‐ نافرماني همگاني
۱۳۶ ‐ نافرماني پنهان (غير آشکار)
۱۳۷ ‐ خودداري از شرکت در يک تجمع يا اجلاس به منظور انشقاق
۱۳۸ ‐ تحصن
۱۳۹ ‐ عدم همكاري به هنگام خدمت اجباري ( تحت فشار ) و تبعيد
۱۴۰ ‐ مخفي شدن، فرار كردن و استفاده از هويت هاي جعلي
« غير مشروع » ۱۴۱ ‐ نافرماني مدني در برابر قوانين
اقدام از سوي كارمندان دولت
۱۴۲ ‐ خودداري گزينشي در مورد کمک به تحقق هد فهاي دولتي
۱۴۳ ‐ مسدود كردن خطوط فرما ندهي و انتقال اطلاعات
۱۴۴ ‐ به تعويق انداختن و ايجاد مانع در کارها
۱۴۵ ‐ عدم همكاري هاي اداري و اجرايي عمومي
۱۴۶ ‐ عدم همکاري قضايي
۱۴۷ ‐ عدم كارايي آگاهانه و نيز عد مهمكاري با عناصر و کارگزاران اجرايي
۱۴۸ ‐ تمرد و شورش
اقدامات دولت در سطح داخلي
۱۴۹ ‐ طفره رفتن و تاخيرهاي شب ه قانوني
۱۵۰ ‐ عدم همكاري با واحدهاي متشكل دولتي
اقدامات دولت در سطح بي نالمللي
۱۵۱ ‐ انجام تغييرات در کادر ديپلماتيك و ساير نمايندگ يها[ي سياسي و اقتصادي]
۱۵۲ ‐ تاخير انداختن و لغو اقدامات و رخدادهاي ديپلماتيک
۱۵۳ ‐ خودداري از شناسايي ديپلماتيک [کشورها، نهادها و ...]
۱۵۴ ‐ قطع روابط ديپلماتيک
۱۵۵ ‐ لغو عضويت در سازمان هاي بي نالمللي
۱۵۶ ‐ خودداري از عضويت در نهادهاي بي نالمللي
۱۵۷ ‐ اخراج [يک عضو] از سازمان هاي بي نالمللي
روش هاي تهاجم غيرخشونت آميز
تهاجم رواني
۱۵۸ ‐ سخن گفتن و ابراز نظر شخصي و ب يپرده و صريح در برابر ديگران
۱۵۹ ‐ روزه گرفتن
الف) روزه فشار اخلاقي (روزه سياسي)
ب) اعتصاب غذا
ج) روزه مقاومت منفي (ساتياگراها)
۱۶۰ ‐ محکمه نمايشي
۱۶۱ ‐ تحمل مصيبت و آزاد غيرخشونت آميز ( نظير خود را به زنجير کشيدن، چسب بر دهان زدن ،دوختن دهان و .. )
تهاجم فيزيكي
۱۶۲ ‐ تحصن نشسته ( بست نشستن )
۱۶۳ ‐ تحصن ايستاده
۱۶۴ ‐ ابراز اعتراض سواره ( با استفاده از اتوموبيل، دوچرخه، اسب، ... )
۱۶۵ ‐ هجوم آوردن به سوي افراد و شخصي تها
۱۶۶ ‐ خرد کردن اعصاب ( با رو شهاي گوناگون )
۱۶۷ ‐ اجراي دعا و نيايش براي تحقق اهداف
۱۶۸ ‐ حملات غير خشونت آميز
۱۶۹ ‐ پرتاب هاي غير خشونت آميز ( نظير تخ ممرغ ، گوجه فرنگي، ... )
۱۷۰ ‐ تهاجم و پيشروي فيزيکي غير خشونت آميز
۱۷۱ ‐ توليد صداهاي غير خشونت آميز ( همچون سوت، هو کردن و ... )
۱۷۲ ‐ کارشکني و اختلال غير خشون ت آميز در روند جلسات گوناگون (سخنراني ها، پارلمان ها، ... ) و ازرسميت انداختن آ نها
۱۷۳ ‐ اشغال غير خشونت آميز (مکان هاي عمومي و دولتي، وزار تخانه ها، سفار تخانه ها و ... )
تهاجم اجتماعي
۱۷۴ ‐ ايجاد الگوهاي جديد اجتماعي
۱۷۵ ‐ ترتيب استفاده بيش از حد مجاز و ظرفيت از تجهيزات و امکانات موجود براي مختل کردن عملکرد آن ها
۱۷۶ ‐ استفاده از روش سکوت و ب ياعتنايي (نسبت به وقايع)
۱۷۷ ‐ صحبت و اظهار نظر فعال در مورد مسائل سياسي و اجتماعي
۱۷۸ ‐ نمايش هاي چريکي
۱۷۹ ‐ ايجاد نهادهاي اجتماعي جايگزين
۱۸۰ ‐ ايجاد سيست مهاي ارتباطي جايگزين
تهاجم اقتصادي
۱۸۱ ‐ اعتصاب تمديدي (از نظر مدت)
۱۸۲ ‐ اعتصاب نشسته (در محل کار)
۱۸۳ ‐ تصرف غير خشونت آميز يک زمي ن
۱۸۴ ‐ ايجاد را هبندان در خيابان و جاده ها
۱۸۵ ‐ جعل و تقلب با انگيز ههاي سياسي
۱۸۶ ‐ جلوگيري و محدود کردن معاملات اقتصادي
۱۸۷ ‐ تصرف دارايي ها
۱۸۸ ‐ دامپينگ [ فروختن يک کالا به ميزان زياد با قيمت کمتر از حد معمول ( براي رقابت با يک شخص يا نهاد ) ]
۱۸۹ ‐ حمايت گزينشي ( از يک کالا يا خدمت )
۱۹۰ ‐ انتخاب بازارهاي جايگزين
۱۹۱ ‐ انتخاب وسايل نقليه جايگزين [ براي وسايل نقليه عمومي و دولتي ]
۱۹۲ ‐ انتخاب نهادهاي اقتصادي جايگزين
تهاجم سياسي
۱۹۳ ‐ ترتيب استفاده بيش از توان و ظرفيت سازما نهاي اداري موجود
۱۹۴ ‐ افشار هويت ماموران و سازمان هاي مخفي (اطلاعاتي)
۱۹۵ ‐ تلاش براي زنداني شدن (به وسيله دولت)
« خنثي » ۱۹۶ ‐ نافرماني مدني در برابر قوانين
۱۹۷ ‐ انجام يک اقدام بدون همکار و همدست
۱۹۸ ‐ ايجاد حاکميت دوگانه و دولت موازي

(منبع : http://www.asr-entezar.ir/archives/2163 )
همچنين ر.ک : http://www.rasekhoon.net/news/show-56197.aspx (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 77/100119849)