منظور از گروه 5+1 (تعداد بازديد: 43,606)
اقدامات پهلوي؛ خدمت يا خيانت؟ (تعداد بازديد: 36,216)
توان نظامی ایران در جهان (تعداد بازديد: 29,427)
كتاب رفيق آيت الله؟ (تعداد بازديد: 28,189)
تعداد اعضاي مجلس خبرگان (تعداد بازديد: 26,565)
تاريخ آمريكا-كشف قاره آمريكا (تعداد بازديد: 22,361)
آيت الله مصباح و جواز شکنجه؟ (تعداد بازديد: 21,526)
تعریف طرح و لایحه (تعداد بازديد: 19,194)
بررسی سند چشم انداز بیست ساله (تعداد بازديد: 18,356)