منظور از گروه 5+1 (تعداد بازديد: 45,453)
اقدامات پهلوي؛ خدمت يا خيانت؟ (تعداد بازديد: 42,043)
كتاب رفيق آيت الله؟ (تعداد بازديد: 37,475)
توان نظامی ایران در جهان (تعداد بازديد: 30,095)
تعداد اعضاي مجلس خبرگان (تعداد بازديد: 27,086)
تاريخ آمريكا-كشف قاره آمريكا (تعداد بازديد: 23,469)
آيت الله مصباح و جواز شکنجه؟ (تعداد بازديد: 23,296)
تعریف طرح و لایحه (تعداد بازديد: 21,107)
بررسی سند چشم انداز بیست ساله (تعداد بازديد: 19,001)