منظور از گروه 5+1 (تعداد بازديد: 46,193)
اقدامات پهلوي؛ خدمت يا خيانت؟ (تعداد بازديد: 43,052)
كتاب رفيق آيت الله؟ (تعداد بازديد: 39,558)
توان نظامی ایران در جهان (تعداد بازديد: 30,244)
تعداد اعضاي مجلس خبرگان (تعداد بازديد: 27,326)
تاريخ آمريكا-كشف قاره آمريكا (تعداد بازديد: 23,804)
آيت الله مصباح و جواز شکنجه؟ (تعداد بازديد: 23,755)
تعریف طرح و لایحه (تعداد بازديد: 21,646)
بررسی سند چشم انداز بیست ساله (تعداد بازديد: 19,403)