منظور از گروه 5+1 (تعداد بازديد: 44,444)
اقدامات پهلوي؛ خدمت يا خيانت؟ (تعداد بازديد: 39,913)
كتاب رفيق آيت الله؟ (تعداد بازديد: 32,334)
توان نظامی ایران در جهان (تعداد بازديد: 29,691)
تعداد اعضاي مجلس خبرگان (تعداد بازديد: 26,761)
تاريخ آمريكا-كشف قاره آمريكا (تعداد بازديد: 22,835)
آيت الله مصباح و جواز شکنجه؟ (تعداد بازديد: 22,044)
تعریف طرح و لایحه (تعداد بازديد: 19,915)
بررسی سند چشم انداز بیست ساله (تعداد بازديد: 18,591)