منظور از گروه 5+1 (تعداد بازديد: 48,501)
اقدامات پهلوي؛ خدمت يا خيانت؟ (تعداد بازديد: 46,595)
كتاب رفيق آيت الله؟ (تعداد بازديد: 43,957)
توان نظامی ایران در جهان (تعداد بازديد: 30,832)
تعداد اعضاي مجلس خبرگان (تعداد بازديد: 28,295)
آيت الله مصباح و جواز شکنجه؟ (تعداد بازديد: 27,483)
تاريخ آمريكا-كشف قاره آمريكا (تعداد بازديد: 24,612)
تعریف طرح و لایحه (تعداد بازديد: 23,779)
بررسی سند چشم انداز بیست ساله (تعداد بازديد: 20,182)