منظور از گروه 5+1 (تعداد بازديد: 47,009)
اقدامات پهلوي؛ خدمت يا خيانت؟ (تعداد بازديد: 44,282)
كتاب رفيق آيت الله؟ (تعداد بازديد: 41,677)
توان نظامی ایران در جهان (تعداد بازديد: 30,466)
تعداد اعضاي مجلس خبرگان (تعداد بازديد: 27,557)
آيت الله مصباح و جواز شکنجه؟ (تعداد بازديد: 24,382)
تاريخ آمريكا-كشف قاره آمريكا (تعداد بازديد: 24,093)
تعریف طرح و لایحه (تعداد بازديد: 22,457)
بررسی سند چشم انداز بیست ساله (تعداد بازديد: 19,692)