منظور از گروه 5+1 (تعداد بازديد: 44,902)
اقدامات پهلوي؛ خدمت يا خيانت؟ (تعداد بازديد: 41,034)
كتاب رفيق آيت الله؟ (تعداد بازديد: 34,823)
توان نظامی ایران در جهان (تعداد بازديد: 29,880)
تعداد اعضاي مجلس خبرگان (تعداد بازديد: 26,869)
تاريخ آمريكا-كشف قاره آمريكا (تعداد بازديد: 23,116)
آيت الله مصباح و جواز شکنجه؟ (تعداد بازديد: 22,625)
تعریف طرح و لایحه (تعداد بازديد: 20,550)
بررسی سند چشم انداز بیست ساله (تعداد بازديد: 18,784)